Wachtlijst

U kunt zich niet aanmelden bij mijn praktijk voor psychologische behandeling. 

Coachgesprekken zijn wel mogelijk. Klik hier

2023

In 2023 bied ik geen psychologische zorg in het zorgprestatiemodel meer aan. 

 

Wel werk ik multidisciplinair samen met collega's in zorginstelling Timmer Psychiatrie, psychiater dr. S. Timmer. Verder kunt u gebruik maken van de mogelijkheid coaching te volgen of VR- exposure behandeling. 

Behandeling Volgens het zorgprestatiemodel

 

In mijn praktijk bied ik in 2022 behandeling in de basis-ggz*)

Ggz staat voor geestelijke gezondheidszorg. U heeft een verwijzing nodig van de huisarts. Deze moet aan een aantal voorwaarden voldoen. 

U kunt bij mij terecht voor behandeling van

  • angsten en herbelevingen na het meemaken van een trauma,
  • somberheid,
  • angst- en paniekklachten,

Ik richt me voornamelijk op volwassenen. Ik ben gespecialiseerd op het gebied van trauma-verwerking en angststoornissen.

 

*) dus géén specialistische GGZ

Elke behandeling start met een intakegesprek waarin u vertelt wat uw klachten zijn en we bespreken wat ik u kan bieden. Mocht u bij mij in behandeling gaan, dan wordt deze informatie samengevat in een behandelplan.

Het kan echter ook zijn dat u in het eerste of tweede gesprek wordt doorverwezen naar een andere zorgverlener of instantie. Klik hier voor uitleg. 

Therapievormen

In mijn praktijk pas ik diverse therapie-vormen en technieken toe. 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is praktisch en klachtgericht van aard. Het vraagt van u een actieve houding; het is mogelijk dat u vragenlijsten invult, huiswerkopdrachten maakt, of geadviseerd wordt een boek te lezen. Meer informatie kunt u vinden op www.vgct.nl

EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, is een methode die gebruikt wordt om traumatische gebeurtenissen uit het verleden te verwerken.  www.emdr.nl

Focussen

Focussen is een behandelmethode waarbij het lichaam centraal staat. Door dat te doen leer je meer 'uit je hoofd' te komen en je lichaam te gebruiken als kompas voor wat je tegenkomt in je leven. 

 

Ik pas nog meer toe, zoals Mindfulness, zelfhulp-begeleiding (zelfbeeld), Acceptance and Commitment Therapie, ADHD stappenplan en lichaamsgerichte interventies.

Zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten?

 

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op deze pagina. De webpagina is nog in ontwikkeling en wordt in de komende periode aangevuld.

 

Waarom een nieuw model?

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Wat verandert er op de rekening?

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Wat is zorgvraagtypering?

 

 

Waarom een nieuw model?

Het huidige systeem in de ggz is niet transparant. Het is voor veel patiënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren.

 

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.

De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

 

Wat verandert er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

 

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

 

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
  • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.

Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Wat is zorgvraagtypering?

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.